Projekt IRZUF/POIiŚ 7.1-1.2/10

“Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia: LCS Gdańsk, LCS Gdynia”

Zgodnie z zawartą w dniu 20.05.2011 r. umową z PKP PLK S.A., Inżynier, tj. Konsorcjum Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. / Movares Sp. z o.o., sprawuje w imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją inwestycji modernizacyjnej na odcinku linii kolejowej Warszawa – Gdynia, obszar LCS Gdańsk i LCS Gdynia, zgodnie z Warunkami kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC 1999 z późniejszymi zmianami.

Prace modernizacyjne prowadzone są / będą w ramach kontraktu na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: LOT A – stacje, LOT B – szlaki oraz LCS Gdynia: LOT A – stacje, LOT B – szlaki.

Modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków na obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia obejmuje następujące roboty:

  • modernizację układów torowych stacji i szlaków,
  • modernizację nawierzchni,
  • geometrię torów wraz z modernizacją podtorza i odwodnieniem,
  • wyposażenie w urządzenia srk,
  • ułożenie kabla światłowodowego wyposażonego w cyfrowe urządzenia teletransmisyjne SDH,
  • wymianę sieci trakcyjnej,
  • budowę i przebudowę peronów,
  • modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych,
  • modernizację i budowę obiektów kubaturowych,
  • budowę dróg objazdowych.

LCS Gdańsk

lcs_gdansk

LCS Gdynia

lcs_gdynia