Projekt IROZAad-2131-217

“Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz, Etap I”

Nadzór, administrowanie i koordynacja realizacji Kontraktu w okresie projektowania inwestycji, budowy i w okresie gwarancyjnym obejmuje modernizację istniejącej nawierzchni kolejowej, podtorza i odwodnienia oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych obiektów inżynieryjnych, budynków służących utrzymaniu ruchu kolejowego, urządzeń elektroenergetycznych, a także prace i roboty budowlane związane z przebudową i likwidacją skrzyżowań w poziomie szyn oraz związane z ochroną środowiska.

Kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmuje:

  • modernizację nawierzchni na długości 50,3 km,
  • naprawę i konserwację obiektów inżynieryjnych,
  • przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych,
  • budowę dwóch nowych przystanków osobowych,
  • budowę urządzeń srk na przejazdach kolejowych (zmiana kategorii przejazdów),
  • budowę Lokalnego Centrum Sterowania w Wągrowcu,
  • budowę dyspozytorskiego radiowego systemu prowadzenia ruchu oraz łączności drogowej i utrzymania w paśmie 150 MHz,
  • wykonanie instalacji megafonowej oraz montaż głośników i zegarów sterowanych systemem DCF na peronach,
  • przebudowę oświetlenia stacji i przystanków osobowych,
  • zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.