INFORMACJA RODO – REKRUTACJA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 69 w Warszawie (kod pocztowy: 03-729), numer KRS 0000092499, nr NIP 113-23-46-931 nr REGON 017490198a dres e-mail: biuro@koltech.pl, numer telefonu +48 22 619 65 36 (dalej: „Spółka”).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Spółce na stanowisku Specjalista ds. administracyjno – biurowych
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1) uzasadnionego interesu Spółki (zatrudnianie pracowników) – do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
2) na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach – w przypadku gdy została wyrażona, jednakże nie dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Spółki;
2) 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę;
3) 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Spółki ustawowych obowiązków;
4) 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale skutkiem braku podania danych osobowych lub udzielenia ww. zgody jest niemożność udziału w procesie rekrutacji.
5. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: praca@koltech.pl.
6. Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Nie będzie Pani/Pan podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
10. Spółka może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Spółkę.
11. Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG.
12. Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
1) został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
2) otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Spółkę.